Trainingsreglement

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Lesuren

 1. Een lesperiode bestaat uit 15 lessen.
 2. Een lesuur duurt 60 minuten, waarvan 50 minuten les en 10 minuten pauze voor de trainer. Deze tijd kan door de cursisten gebruikt worden om in te spelen of een warming-up te doen.
 3. Junioren zijn degenen die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18 jarige leeftijd hebben bereikt.
 4. Indeling van de lesgroepen is voorbehouden aan de trainer.
 5. Er wordt getracht zoveel mogelijk in gelijkwaardige groepen te trainen.
 6. De lestijden en beschikbaarheid van de lesbaan wordt in overleg met de vereniging vastgesteld.
 7. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn bij een tennisles, dan voor aanvang van de tennisles even afmelden middels een mail of app.

Artikel 2 Inhalen lessen

 1. Er wordt in principe géén les gegeven op officiële feestdagen (2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e- en 2e kerstdag en in het grootste gedeelte van de basisschoolvakanties) en (beperkt) tijdens het open toernooi of andere grote evenementen.
 2. Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze in principe 1 op 1 ingehaald (tot een maximum van 3 lessen) Inhaal lessen worden in principe gepland in vakanties , weekenden of aansluitend aan de reguliere cursus. Bij grote uitval van lessen waardoor een volgende cursus in het gedrang komt, kan ADVANTAGE TENNISACTIVITEITEN & ONDERSTEUNING  besluiten om inhaal lessen te geven in de vorm van een clinic(s). De trainer beoordeelt of een les wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt.
 3. 1 op 1 inhalen houdt in dat de eerste uitval-les door weersomstandigheden voor de rekening van de klant is, de tweede uitval-les wordt ingehaald, derde uitval-les is voor de klant etc.
 4. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald. Lessen die uitvallen door ziekte of afwezigheid van de trainer worden altijd ingehaald.
 5. Gemiste lessen als gevolg van blessure of ziekte kunnen in overleg met de trainer worden ingehaald binnen een andere groep.
 6. Lessen die gemist worden door vakantie van de cursist is op verantwoording van de cursist zelf en kan niet worden verplaatst.
 7. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk de lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer.
 8. Privé lessen worden altijd ingehaald en gegarandeerd.
 9. Lessen die geen doorgang kunnen vinden door opgelegde maatregelen vanuit de overheid kunnen niet gegarandeerd worden.

Artikel 3 Aanmelden lessen

 1. Aanmelden voor de cursus zal inhouden dat men akkoord gaat met het trainingsreglement.
 2. U dient lid te zijn van de vereniging wanneer u tennislessen volgt bij de vereniging.
 3. Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen.
 4. Door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier gaat men een betalingsverplichting aan voor het volledige cursusgeld ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.
 5. Bij de indeling van de lessen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de op het inschrijfformulier opgegeven tijden en voorkeuren, maar kan niet gegarandeerd worden.
 6. U kunt zich tot maximaal 2 weken voor aanvang van de cursus terugtrekken. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, met opgave van reden.

Artikel 4 Betaling

 1. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient binnen 2 weken na facturatie te worden voldaan.
 2. In geval van blessures, ziekte of verhuizing etc., volgt geen restitutie van lesgeld.
 3. Bij niet tijdige betaling zal het restant (van het totaal) bedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.
 4. De trainer behoudt zich het recht voor bij niet tijdige betaling de cursist niet toe te laten in de lessen.
 5. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. ADVANTAGE TENNISACTIVITEITEN & ONDERSTEUNING of zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures.
 2. ADVANTAGE TENNISACTIVITEITEN & ONDERSTEUNING  behoudt zich het recht voor het trainingsreglement aan te passen of te wijzigen.

Artikel 6 Privacywetgeving

Met het akkoord gaan van dit trainingsreglement geeft u ADVANTAGE TENNISACTIVITEITEN & ONDERSTEUNING het recht om:

 1.  Uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres) te delen met de vereniging waar u de lessen volgt t.b.v. ledenadministratie.
 2.  Georganiseerde activiteiten te delen via social media ter promotie en reclame van de organisatie.

Mocht u het niet eens zijn met Artikel 6, dan verzoeken wij u een mail te sturen naar: janneke@advantagetennis.nl

tech: dodo.nl | design: c-designs.nl