Close

ALGEMENE VOORWAARDEN MULTI SKILLZ ADVANTAGE

Bij het aanmelden bij Multi Skillz Advantage Academy  gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden van Multi Skillz Advantage

Multi Skillz Advantage is een onderdeel van Tennisorganisatie Advantage Tennisactiviteiten gevestigd te Schagerbrug en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 57378363
 1. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.
 2.  Het cursusgeld geldt voor de vooraf verstrekte Multi Skillz lesdagen. Bij het niet volgen van een les kan er
  geen aanspraak worden gemaakt op terugvordering van (een deel van) het reeds betaalde cursusgeld. De cursus kan niet tussentijds worden opgezegd Zodoende kan er ook geen aanspraak gemaakt worden op een restitutie bij
  tussentijds stoppen. Bij eventuele inschrijving tijdens een lopende cursus wordt er een aangepast tarief in
  rekening gebracht.

 3.  Indien een lesdag door toedoen van Multi Skillz Advantage  geen doorgang kan vinden zal gekeken of er een
  vervangende datum voor deze lesdag gevonden kan worden. Is dit onmogelijk, dan zal Multi Skillz Advantage de
  geannuleerde leskosten naar rato terugbetalen.

 4. Deelname aan lessen Multi Skillz geschiedt geheel op eigen risico. Multi Skillz Advantage is niet aansprakelijk
  voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een Multi Skillz
  les.

 5. Iedere deelnemer aan Multi Skillz lessen dient zich te houden aan het kledingvoorschrift: korte dan wel lange
  sportbroek, sportshirt en stevige sportschoenen die niet buiten gebruikt worden en/of afgeven. Indien het dragen van bovengenoemde sportkleding problemen oplevert kunt u contact opnemen met Multi Skillz Advantage zodat in onderling overleg afspraken gemaakt kunnen worden over de sportkleding.
 6.  Multi Skillz Advantage is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Multi Skillz Advantage georganiseerde
  activiteiten.

 7. Ouders/verzorgers van een deelnemer dienen zelf in te schatten of het kind fysiek en sociaal emotioneel in staat
  is om deel te nemen aan de Multi Skillz lessen. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met Multi Skillz
  Advantage, zodat in onderling overleg kan worden besproken of het kind al dan niet deel kan nemen.
 8. Bij eventuele klachten dient u zich te wenden tot Multi Skillz Advantage dit kan telefonisch dan wel per e-mail.
  Multi Skillz Advantage gaat zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.
 9. Multi Skillz Advantage behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van foto-en/of beeldmateriaal, gemaakt
  tijdens Multi Skillz lessen, voor promotiedoeleinden. Bezwaar dient schriftelijk, dan wel per e-mail, kenbaar
  gemaakt te worden bij Multi Skillz Advantage.

 10. Multi Skillz Advantage respecteert de privacy van haar deelnemers en draagt er zorg voordat de persoonlijke
  en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Multi Skillz
  Advantage verklaart hierbij dat de gegevens  noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.